Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr hab. inż Witold Biedunkiewicz, prof. ZUT


Działalność organizacyjna:

Pracę na Politechnice Szczecińskiej rozpocząłem 1 stycznia 1979 roku na stanowisku asystenta na Wydziale Mechanicznym. 

W 1988 roku obroniłem pracę doktorską, a w 1995 uzyskałem stopień doktora habilitowanego. Obydwa stopnie nadała Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej.

W 1995 roku zostałem powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznej ds. dydaktycznych.

W1996 roku zostałem wybrany na stanowisko prodziekana ds. studenckich Wydziału Mechanicznego i w grudniu tego roku zostałem wybrany na stanowisko prodziekana ds. nauki. Funkcję tę pełniłem do 2002 roku.

W latach 1997-2005 byłem kierownikiem studium doktoranckiego prowadzonym na Wydziale Mechanicznym.

W latach 1996-2002 byłem członkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej.

W latach 1998-2001 na Wydziale Mechanicznym PS realizowany był projekt dydaktyczny obejmujący przekształcenie jednolitych studiów magisterskich na studia dwustopniowe w ramach europejskiego programu TEMPUS. Realizując ten projekt pełniłem funkcję kontraktora.

W roku 2002 zostałem wybrany do Senatu Politechniki Szczecińskiej jako przedstawiciel samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Mechanicznego.

W latach 1999 –2002 byłem wiceprzewodniczącym Senackiej Komisji Budżetowej PS, a od roku 2002 –2005 pełniłem funkcję przewodniczącego tej komisji.

W latach1999 –2005 na polecenie Rektora PS, Profesora Mieczysława Wysieckiego dwukrotnie dokonałem bardzo szczegółowej analizy kosztów wydziałów PS oraz Uczelni jako całości. Analiza obejmowała koszty rzeczowe oraz koszty osobowe wszystkich pracowników z podziałem na stanowiska i jednostki Uczelni. W wyniku przeprowadzonych analiz Rektor PS podjął decyzje zmierzające do zoptymalizowania kosztów na poszczególnych wydziałach, w jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych oraz w administracji. 

W latach 2004–2016 byłem kierownikiem Zakładu Technologii Maszyn w Instytucie Technologii Mechanicznej.

W 2005 roku zostałem wybrany na stanowisko prorektora ds. nauczania Politechniki Szczecińskiej. Rektor Profesor Włodzimierz Kiernożycki mianował mnie I zastępcą Rektora. Stanowisko to piastowałem do 2009 roku i po połączeniu Politechniki Szczecińskiej z Akademią Rolniczą w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie byłem prorektorem ds. kształcenia do 2016r.

W roku 2005 weszła w życie Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym. A zatem, od początku pracy we władzach rektorskich dostosowywane były wewnętrzne przepisy do aktów prawnych wyższego rzędu. Były to między innymi statut Uczelni oraz wszystkie regulaminy pracy, studiów, studiów doktoranckich itp. W okresie funkcjonowanie wprowadzonej w 2005 niniejszej ustawy, Sejm RP dokonał wielu nowelizacji. Za każdym razem należało wprowadzać poprawki w przepisach wewnętrznych. W tym czasie dokonano również bardzo istotnych zmian w polskim systemie kształcenia na studiach wyższych.


Do 2007 roku wszedł system boloński – studia dwustopniowe, a następnie wprowadzono europejskie i polskie Ramy Kwalifikacji. W obu przypadkach za zmiany w przepisach wewnętrznych Uczelni odpowiadałem osobiście jako prorektor ds. nauczania w PS oraz ds. kształcenia w ZUT.


Należy również wspomnieć o bardzo dużej zmianie przepisów wewnętrznych z chwilą powstania Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w 2009 roku. We wszystkich pracach związanych z tworzeniem przepisów wewnętrznych brałem czynny udział.

W latach 1999 –2016 byłem autorem projektów algorytmów rozdziału środków budżetowych wewnątrz Uczelni oraz autorem projektów budżetów Uczelni na poszczególne lata. Projekty te każdego roku podlegały zatwierdzeniu przez kolegium Rektorsko-dziekańskie oraz Senat Uczelni.


Od 2005 roku do dzisiaj jestem przedstawicielem Uczelni w Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT), a od roku 2012 jestem wiceprzewodniczącym tej Komisji. KAUT od roku 2013 posiada uprawnienia nadawania Europejskiego Certyfikatu Jakości Kształcenia ENAEE–EUR-ACE.

W latach 2008 –2016 byłem przewodniczącym Konferencji Prorektorów ds. Kształcenia i Studenckich Polskich Uczelni Technicznych.

plik do pobrania