Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Podziękowania

Szanowny Panie Rektorze,
Szanowni Państwo, 

pragnę serdecznie pogratulować Panu prof. Jackowi Wróblowi, wygranej  w dzisiejszych wyborach na Rektora
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kadencję 2020 - 2024.
Elektorom dziękuję uprzejmie za udział w spotkaniach ze mnę, zapoznanie się z programem i wspólną dyskusję.

Szczególnie dziękuję za oddane na mnie głosy, wierząc że założenia mojego programu wydały się Państwu słuszne i realne do wprowadzenia. 

Życzę Państwu pomyślności i zdrowia.

Z wyrazami szacunku, 
Witold Biedunkiewicz


obrazek


Szanowni Państwo,

w wyniku wprowadzenia Ustawy 2.0 wszystkie polskie uczelnie, w tym i nasza znalazły się w zupełnie nowej rzeczywistości.

Nie jest moim zadaniem globalna ocena tej sytuacji, jednak sposób działania naszej Uczelni w zaistniałej sytuacji teraz, a zwłaszcza w przyszłości staje się obowiązkiem wszystkich osób społeczności akademickiej Naszej Uczelni, w szczególności zaś osoby ubiegającej się o stanowisko Rektora.


Pomysł startu w wyborach pojawił się wraz z propozycjami płynącymi od pracowników ZUT. Początkowo nie brałem takiego scenariusza pod uwagę, jednak z biegiem czasu i coraz większą liczbą zapytań zacząłem zastanawiać się realnie nad tą propozycją. Zadałem sobie pytanie: czy jestem przygotowany do pełnienia funkcji Rektora i czy jestem w stanie zaproponować program, który będzie „dobrym” na nadchodzący czas.


Odpowiedź na pierwszą część pytania mieści się w doświadczeniu mojej działalności organizacyjnej w Naszej Uczelni. Spośród wielu funkcji pełnionych przeze mnie najbardziej odpowiedzialną i kształcącą zarazem była funkcja prorektora ds. nauczania w Politechnice Szczecińskiej pełniona od 2005r. do 2009r. oraz prorektora ds. kształcenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie pełniona od 2009r. - 2016r.


Na początku kadencji pełnionej funkcji tj. od lipca 2005 roku weszła w życie nowa Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, która wprowadziła równie radykalne (jak Ustawa 2.0) zmiany, tym razem w systemie kształcenia. Wprowadzony został System Boloński (kształcenie dwustopniowe) oraz Ramy Kwalifikacji (europejskie i krajowe).

Za wdrożenie tych zmian w Uczelni odpowiadałem osobiście i sądzę, że udało się wprowadzić je dobrze, bez szczególnych zawirowań. W międzyczasie doszło do połączenia Naszych Uczelni, co również owocowało dodatkową pracą i doświadczeniem w zakresie opracowania i wdrożenia uczelnianych norm prawnych.


Od 1999 do 2016 roku byłem głównym autorem projektów budżetów Uczelni na kolejne lata. Oczywiście rok rocznie projekty te były zatwierdzane przez kolegia rektorsko-dziekańskie i uchwalane przez Senat Uczelni.


Odpowiedź na drugą część pytania powinniście Państwo sami określić po zapoznaniu się z prezentowanym programem.

Liczę na to, że zrobicie to Państwo w sposób dokładny, a ostateczna decyzja ujawni się podczas wyborów.

Sprowadzając mój program działania w kadencji 2020-2024 do kilku punktów - pragnę je Państwu wymienić:

 1. Wszelkie zmiany funkcjonowania Uczelni będę przeprowadzał w sposób transparentny na zasadzie pełnego konsensusu środowiska akademickiego.
 2. Będę dążył do zrównoważonego rozwoju wszystkich wydziałów i dyscyplin naukowych Uczelni.
 3. Przeprowadzę precyzyjną analizę funkcjonowania dyscyplin naukowych działających w Uczelni (zwłaszcza po ewaluacji) oraz opracuję zasady ich tworzenia. Rady Dyscyplin powinny stać się organami, a nie tylko podmiotami opiniodawczo-doradczymi Rektora.     
 4. Wprowadzę demokratyczne mechanizmy powoływania Dziekanów i Przewodniczących Rad Dyscyplin.
 5. Wprowadzę wyraźny rozdział środków finansowych na działalność naukową (w dyspozycji Rad Dyscyplin) oraz dydaktyczną (w dyspozycji Dziekanów wydziałów).
 6. Zintensyfikuję interdyscyplinarną działalność naukową Uczelni wykorzystując infrastrukturę ZUT oraz osiągnięcia badawcze w zakresie szeroko pojętej techniki i biologii.
 7. Wprowadzę nowy algorytm rozdziału środków budżetowych, który zapewni bardziej racjonalną dystrybucję środków między wydziałami oraz jednostkami Uczelni.
 8. Działania w tym zakresie uważam za szczególnie ważne w perspektywie niejasnej sytuacji finansowej kraju w tym roku oraz w latach następnych.
 9. Wprowadzę dwa fundusze prorozwojowe nauki, jeden dla młodych pracowników (fundusz ogólnouczelniany) oraz drugi dla doświadczonych naukowców (fundusz w obrębie danej dyscypliny).
 10. Będę prowadził otwartą i aktywną politykę na zewnątrz Uczelni w obszarze przedsięwzięć naukowych (otoczenie gospodarcze, inne uczelnie) oraz w obszarze kształcenia na różnych poziomach - od szkół licealnych po szkoły doktorskie włącznie.
 11. Zwiększę poziom finansowania Kół Naukowych studentów i doktorantów.


Szczegóły rozwiązań można znaleźć w programie wyborczym, oraz na spotkaniach przedwyborczych, które mam nadzieję, że się odbędą. Na tę chwilę zapraszam Państwa do obejrzenia mojego wirtualnego wystąpienia.


TAK - możemy spokojnie, rozsądnie i skutecznie.